Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Toimihenkilöiden toimenkuvat

Riihimäen Urheilusukeltajat on Olympiakomitean nuoriso- ja aikuisliikunnan Tähtiseura. Tähtiseuraperiaatteiden mukaisesti seura on linjannut vapaaehtoistyössä toimiville toimihenkilöilleen selkeät toimenkuvat. Näiden toimenkuvien tehtävät on esitelty tällä sivulla. 

Vastuuhenkilöiden ajantasaiset yhteystiedot löydät seuran yhteystiedoista. 

Seuran hallitukseen valitaan vuosittain 4–8 jäsentä. Järjestäytyessään hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Muille jäsenille voidaan antaa määrättyjä tehtäviä (esimerkiksi sihteerin tai rahastonhoitajan tehtävät ja/tai vastuita yksittäisistä hallituskauden aikana toteutettavista hankkeista). Käytännössä myös monet seuran jaosvastaavat ja muut toimihenkilöt toimivat myös hallituksen jäseninä. 

Hallitukseen valittavan henkilön on oltava aidosti kiinnostunut seuran toiminnan kehittämisestä ja käytännön hallitustyöskentelystä. Hallitus toimii parhaiten silloin, kun kaikki sen jäsenet osallistuvat kokouksiin, seuraavat hallituksen ja muiden seuratoimijoiden välistä viestintää ja tuovat oma-aloitteisesti asioita ja ideoita hallituksen ja seuran jäsenkokousten käsittelyyn.

Hallituksen jäsenen pääsyvaatimukset
• 15 vuoden ikä (seuran nimenkirjoitusoikeus 18 vuotta täyttäneillä hallituksen jäsenillä)
• Aito kiinnostus hallitustyöskentelyyn

• Anoo kunnilta allas- ja kuntosalivuorot seuran käyttöön.
• Toimii seuran yhteyshenkilönä kuntiin ja muihin yhteistyötahoihin päin uimahalliin ja 
maauimalaan liittyvissä asioissa. 

• Tiedottaa jäsenistöä hallikauden allas- ja kuntosalivuoroista yhdessä seuran viestintävastaavan kanssa.
• Kerää ja toimittaa kuntien vaatimat tiedot altaiden käytöstä tilastointia ja laskutusta varten.

 • Ylläpitää seuran jäsenrekisteriä.
 • Seuraa jäsenmaksujen maksamista.
 • Toimittaa hallitukselle uudet jäsenhakemukset käsiteltäväksi ja jäsenyydestä eronneet tiedoksi.
 • Raportoi hallitukselle jäsenmääristä.
 • Toimii yhteyshenkilönä ja pääkäyttäjänä Sukeltajaliiton jäsenrekisteriin.

 • Tiedottaa jäsenistöä jäsenasioihin liittyvistä muutoksista ja uutisista sekä vastaa niitä 
koskeviin kysymyksiin.
 • Päivitysvastuu jäsenasioihin liittyvistä nettisivustoista 
yhdessä viestintävastaavan kanssa.

Kalusto- ja avainvastaava huolehtii seuran kaluston ylläpidosta ja seuran avaimista.

Kalustovastaava laatii yhteistyössä eri jaosvastaavien kanssa kalustohankintasuunnitelmat ja talousarvion kaluston huoltokustannuksista.

Kalusto- ja avainvastaavan tehtävänä on:

 • pitää yllä kalustoluetteloa 
 • huolehtia kaluston huoltamisesta ja huollattamisesta

 • huolehtia kaluston vakuuttamisesta

 • markkinoida varusteiden vuokrausmahdollisuutta jäsenistölle
 • koordinoida kaluston vuokraamisesta jäsenistölle yhteistyössä koulutus- ja laitesukellusvastaavan kanssa

 • pitää yllä avainlistaa seuran jäsenten hallussa olevista avaimista

Kompressorivastaavan tehtävänä on huolehtia seuran kompressorien toimivuudesta ja säännöllisistä huolloista yhdessä laitesukellusvastaavan kanssa.

Kompressorivastaava huolehtii kompressoreihin kohdistuvista hankinnoista ja huoltokustannuksista yhteistyössä kalustovastaavan ja laitesukellusvastaavan kanssa.

Kompressorivastaava pitää yllä:

 • kompressorien käyttöohjeistusta 

 • täyttö- ja huoltopäiväkirjaa 

 • huolehtii kompressorien ilmanlaatuanalyysien teettämisestä

Riihimäen Urheilusukeltajat ry kouluttaa kouluttajia, jotta he puolestaan voivat järjestää seuran jäsenille sen eri toimintamuotoihin liittyvää koulutusta. Tarkoituksena on, että seura ja sen jäsenet hyötyvät tästä, kun seurassa voidaan järjestää koulutuksia omin voimin. 

Kouluttajan odotetaan toimivan seuran kouluttajana vähintään sen ajan, että hänen pitämiensä kurssien ja koulutusten maksut vastaavat hänen itsensä kouluttamiseen käytettyä rahallista panosta.

Kouluttajan tehtävät:

 •  Suunnittelee ja kehittää seuran koulutustoimintaa yhteistyössä seuran koulutusvastaavan ja jaosvastaavien kanssa.
 • Avustaa jaosvastaavia ja koulutusvastaavaa toimintasuunnitelman ja talousarvion suunnittelussa koulutustarpeista ja -kustannuksista.
 • Osallistuu seurassa järjestettävien yksittäisten kurssien ja koulutusten suunnitteluun
 • Toimii seuran järjestämillä koulutuksilla ja kursseilla vastuukouluttajana tai kouluttajana.
 • Tukee lähikouluttajien oppimista ja kehittymistä seuran koulutustoiminnassa.
 • Rekrytoi seuran jäseniä avuksi kurssien ja koulutusten pitämiseen sekä sitä kautta innostaa heitä hakeutumaan kouluttajakoulutukseen.
 • Ylläpitää koulutustoiminnassaan tarpeellisia tietojaan ja taitojaan sekä varmistaa ennen kouluttajakorttinsa uusimishakemusta, että omaa tarvittavat tiedot, taidot ja muut kortin uusimisen edellytykset.
 • Kouluttaja voi tarvittaessa pyytää tehtävissään neuvoja ja apua koulutusvastaavalta ja Sukeltajaliiton liittokouluttajilta.
 • Ilmoittaa koulutuskäytössä olevien välineiden puutteista kalustovastaavalle.
Kurssin vastuukouluttajan tehtävät:
 • Organisoi ja koordinoi yksittäisten kurssiensa järjestelyt yhdessä kurssille osallistuvien kouluttajien ja lähikouluttajien kanssa.
 • Vastaa koulutuksen turvallisuudesta.
 • Käy vastuullaan olevien kurssien kouluttajien ja lähikouluttajien kanssa läpi turvallisuusasiat allas- ja avovesiharjoitusten osalta.
 • Vastaa kurssi-ilmoituksista ja kurssille ilmoittautumisista sekä kortitusasioista.
 • Huolehtii allastilajärjestelyistä ja koulutuskalustoasioista.
 • Huolehtii tapahtumaraportin laatimisesta Sukeltajaliiton turvallisuusvaliokunnalle koulutuksissaan tapahtuneista sukellusonnettomuuksista sekä vaaraa aiheuttaneista ja tavallisuudesta poikkeavista sukellustilanteista.
Koulutusvastaava suunnittelee ja kehittää seuran koulutustoimintaa yhteistyössä seuran kouluttajien ja hallituksen kanssa. Koordinoi koulutustarjontaa kokonaisuutena:
 • Selvittää seuran ja sen jäsenten koulutustarvetta
 • Laatii yhteistyössä kouluttajien ja eri jaosvastaavien kanssa toimintasuunnitelman ja talousarvion koulutustarpeista ja -kustannuksista
 • Vastaa koulutusvälineiden toimivuudesta ja turvallisuudesta yhdessä kalustovastaavan kanssa
Organisoi ja koordinoi eri kurssien vastuukouluttajien toimintaa:
 • Toimii kurssin vastuukouluttajan tukena yksittäisten kurssien suunnittelussa ja järjestämisessä
 • Käy kurssin vastuukouluttajan kanssa läpi allastilajärjestelyt ja koulutuskalustoasiat
Huolehtii koulutustoiminnan turvallisuudesta:
 • Käy kurssien vastuukouluttajien kanssa läpi turvallisuusasiat allas- ja avovesiharjoitusten osalta
Huolehtii koulutustoiminnan jatkuvuuden edellytyksistä:
 • Esittää hallitukselle ehdotuksen ohjaaja- ja kouluttajakoulutuskurssitarpeista
 • Vastaa seuran kouluttajasitoumuksista (koskee seuran ohjaajia ja kouluttajia)
Huolehtii ohjaajien ja kouluttajien jatkokoulutusmahdollisuuksista yhdessä jaosvastaavien kanssa:
 • Varmistaa, että ohjaajat ja kouluttajat saavat toiminta-aikanaan Sukeltajaliiton järjestämää tai hyväksymää jatkokoulutusta
 • Esittää hallitukselle ehdotuksen ohjaajien ja kouluttajien jatkokoulutustarpeista
 • Toimittaa sukeltaja-, ohjaaja- ja kouluttajakorttien uusimisesitykset Sukeltajaliiton toimistoon.
Koulutusvastaavalla on:
 • ennen uusimishakemuksen puoltamista oikeus ja velvollisuus varmistua siitä, että kortin hakijan tiedot ja taidot sekä muut kortin uusimisen edellytykset ovat olemassa
 • mahdollisuus niin halutessaan vaatia kortin uusijalta joko teoria-, allas- tai avovesikokeiden suorittamista tai mahdollisesti niitä kaikkia
 • tarvittaessa mahdollisuus edellyttää, että ennen kortin uusintaa hakija suorittaa uudelleen haettavaa korttiluokkaa vastaavan kurssin tai ko. kurssin tiettyjä osioita
 • mahdollisuus esittää, että hakijalle myönnetään aikaisempaa alemman luokan kortti,mikäli hakijan sukellustiedot, -taidot tai -kokemus eivät vastaa hänen aiempaa luokitustaan.
Koulutusvastaava voi pyytää tarvittaessa tehtävissään neuvoja ja apua liittokouluttajilta.

Laitesukellusvastaava suunnittelee ja kehittää seuran laitesukellustoimintaa yhteistyössä seuran hallituksen ja muiden vastuuhenkilöiden kanssa.

Tavoitteena on, että seurassa järjestetään ympäri vuoden monipuolisesti laitesukellustapahtumia, joihin voivat osallistua kaiken tasoiset sukeltajat. Toimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan jäsenistön toiveita.

Tavoitteena on, että laitesukellustoiminnassa vallitsee avoin ja turvallinen ilmapiiri, joka kannustaa kaiken tasoisia sukeltajia osallistumaan toimintaan, kehittämään sukellustaitojaan ja ottamaan vastuuta seuran tapahtumien järjestämisestä ja muusta toiminnasta.

 

Koordinoi laitesukellustoimintaa kokonaisuutena:

 • Vastaa laitesukellusjaoksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
 • Järjestää laitesukellustapahtumia ja kannustaa myös muita jäseniä toimimaan tapahtumien järjestäjinä.
  • Viikkosukellukset
  • Avovesileirit kotimaassa ja ulkomailla
  • Varustehuolto- ja toiminnan suunnitteluillat
  • Muut laitesukeltamiseen liittyvät tapahtumat (esim. messu- ja seminaarivierailut)

Toimii seuran seoskaasujen täyttöaseman vastuuhenkilönä:

 • Huolehtii yhdessä seuran kompressorivastaavan kanssa siitä, että täyttöasema täyttää lakisääteiset määräykset.
 • Huolehtii, että täyttäjistä ja kaasutäytöistä pidetään kirjaa.
 • Tiedottaa täyttäjille aseman toimintaan ja turvallisuuteen vaikuttavista asioista.

Huolehtii laitesukellustoimintaan tarvittavien varusteiden toimivuudesta, turvallisuudesta ja päivittämisestä yhdessä seuran kalusto- ja kompressorivastaavien kanssa.

 

Vastaa laitesukellustoiminnan turvallisuudesta seuran turvallisuusvastaavan kanssa:

 • Laitesukellustapahtumat toteutetaan Sukeltajaliiton turvaohjeiden ja seuran omien tapahtuman järjestämisohjeiden mukaisesti.
 • Yhteistyössä tapahtuman vastuuhenkilön kanssa työstää tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelman.

Huolehtii laitesukellustoiminnan tiedottamisesta seuran viestintävastaavan kanssa

 • Aktiivinen tiedottaminen tapahtumista seuran verkkosivujen, sosiaalisen median ja jäsentiedotteiden avulla.

Laitesukellusvastaavalla olisi sukelluskortin lisäksi hyvä olla suoritettuna sukellusseoskaasujen valmistamiseen pätevöittävä kurssi (esim. NAUI tai CMAS Gas Blender), koska se on Tukesin mukaan edellytys toimimiseen seoskaasujen täyttöpaikan vastuuhenkilönä. Kurssin puuttuminen ei kuitenkaan ole este laitesukellusvastaavana toimimiseen, sillä seuran hallitus voi tarvittaessa nimittää muun henkilön täyttöpaikan vastuuhenkilöksi.

Nuorisovastaava suunnittelee ja kehittää seuran nuorisotoimintaa (kuuttitoiminta, norppatoiminta, nuorten uppopallotoiminta) yhteistyössä seuran norppa- ja kuuttiohjaajien, jaosvastaavien ja seuran hallituksen kanssa.

 

Koordinoi nuorisotoimintaa kokonaisuutena:

 • Jakaa nuorisotoiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret ikä- ja taitotason mukaisiin ryhmiin yhdessä ohjaajien kanssa
 • Vastaa nuorisotoiminnan toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
 • Vastaa nuorisotoiminnan organisoinnista ja aikataulutuksesta
 • Vastaa nuorisotoiminnassa mukana olevien norpparekisteristä
 • Vastaa nuorisotoiminnan turvallisuudesta yhdessä seuran turvallisuusvastaavan kanssa
 • Suunnittelee nuorisotoiminnassa tarvittavaa koulutusta yhdessä seuran koulutusvastaavan kanssa
 • Huolehtii nuorisotoiminnassa tarvittavien varusteiden ja välineiden toimivuudesta ja turvallisuudesta yhdessä norppa- ja kuuttiohjaajien kanssa.
 • Huolehtii nuorisotoiminnan tiedottamisesta seuran viestintävastaavan kanssa
  • Tiedotuskanavina toimivat junioritoiminnan nettisivut, Nimenhuuto-verkkopalvelu ja uimahallin ilmoitustaulu
  • Tiedottamisvastuu vastuualueensa asioiden informoinnista norpille ja norppien vanhemmille.

Pääsyvaatimuksia:

 • Vähintään 18 vuoden ikä

Seuran puheenjohtajan tehtävänä on yhdistyslaissa määriteltyjen tehtävien lisäksi toimia seuran organisaation kokoavana voimana, joka innostaa seuratoimijoita ja aktivoi rivijäseniä mukaan seuran vastuutehtäviin. Puheenjohtaja myös varmistaa, että seuran toiminnassa toteutuvat tasapuolisuuden ja avoimmuuden periaatteet.

 

Hoitaa yhdistyslaissa puheenjohtajan tehtäviksi määritellyt tehtävät:

 • Kutsuu hallituksen kokoukset koolle yhdessä seuran sihteerin kanssa.
 • Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa.
 • Allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat yhtenä seuran nimenkirjoittajista.


Vastaa hallituksen työskentelystä:

 • Ennen hallituksen kokouksia:
  • perehtyy käsiteltäviin asioihin
  • valmistelee kokousasiakirjat (kokouskutsu, esityslista) yhdessä sihteerin kanssa
 • Hallituksen kokouksissa:
  • vastaa työskentelyn johtamisesta ja kokouksen sujuvasta etenemisestä
  • valvoo yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen noudattamista
  • johtaa äänestyksen ja vaalin suorittamista
 • Hallituksen kokouksen jälkeen:
  • vastaa pöytäkirjan laatimisesta yhdessä sihteerin kanssa
  • huolehtii yhdessä muiden vastuullisten kanssa päätösten toimeenpanosta ja 
valvomisesta 


Yhteydet seuran sidosryhmiin

 • Puheenjohtaja vastaa yhteyksistä sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.
 • Toimii seuran ensisijaisena yhteyshenkilönä tiedotusvälineiden suuntaan.
 • Vastaa seuran kriisiviestinnästä.

Muita puheenjohtajan tehtäviä

 • Laatii yhdessä sihteerin ja muiden toimihenkilöiden kanssa toimintakertomus-,

toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnokset seuran hallitukselle ja jäsenkokoukselle.
 • Huolehtii seuran toiminnan kehittämisestä yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa. 


Puheenjohtajan ominaisuuksia:

 • Hahmottaa ja suunnittelee kokonaisuuksia sekä organisoi toimintaa 

 • Jakaa vastuuta ja tehtäviä 

 • On yhteistyökykyinen 

 • Kuuntelee, innostaa ja motivoi muita
 • Toimii yhdistyslain ja seuran sääntöjen mukaan 

 • Ottaa vastuuta ja on esimerkillinen

Rahastonhoitajan tehtävät:

 • maksaa yhdistyksen laskut
 • hoitaa yhdistyksen käteistilitykset
 • arkistoi tositteet
 • raportoi hallitukselletaloudellisesta tilanteesta
 • toimittaa kerran kuukaudessa johtokunnalle yhdistyksen pankkitiliotteen

Vastuut:

 • huolehtii siitä, ettei varoja käytetä väärin jamaksut on  ensin hyväksytty joko puheenjohtajalla tai jaoksen vastaavalla
 • vastaa siitä, että johtokunta saa oikeaa tietoa taloudellisesta tilanteesta

Mikäli yhdityksen kirjanpito on ulkoistettu, huolehtii tilitoimisto seuraavista rahastonhoitajan tehtävistä:

 • hoitaa kirjanpito-, tilinpäätös- ja veroilmoitusasiat

 

 • Vastaa seuran seuratuotteista:
  • Huolehtii seuratuotteiden varastoinnista, myynnistä ja inventaariosta
 • Toimittaa seuratuote tilauksista tiedot rahastonhoitajalle
  • Rahastonhoitaja huolehtii laskutuksesta
 • Toimittaa hallitukselle:
  • Seuratuotteiden varastotilanteen ja mahdolliset lisätilaukset
  • Ehdotukset uusien seuratuotteiden hankkimiselle (kukatahansa voi esittää uusia seuratuotteita seuratuotevastaavalle)
 • Tilaa hallituksen hyväksymät uudet seuratuotteet ja lisätilaukset
 • Tiedottaa yhdessä viestintävastaavan kanssa seuratuotteista sekä vastaa niitä koskeviin kysymyksiin.
 • Ylläpito- ja päivitysvastuu seuran nettisivujen seuratuoteosiosta yhdessä viestintävastaavan kanssa.

Seuratuotteiden myynti on hajautettu. Toimihenkilöt voivat myydä seuratuotteita seuran tapahtumissa ja huolehtia laskutustietojen toimittamisesta rahastonhoitajalle.

Huolehtii mm. seuraavista seuran juoksevista asioista:

 • postista (toimittaa tarvittaessa postit eteenpäin ja/tai hallituksen käsittelyyn)
 • seuratasoisten tapahtumien ilmoittamisesta yhdessä viestintävastaavan kanssa
 • jäsentiedotteiden koostamisesta yhdessä viestintävastaavan kanssa
 • seuran arkistoista

Hallituksen kokoukset:

 • tiedottaa kokouksesta
 • valmistelee kokouksessa käsiteltäviä päätösasioita yhdessä puheenjohtajan kanssa ja toimittaa kulloinkin 
tarvittavat asiakirjat (mm. kokouskutsu, esityslista)
 • huolehtii kokousten käytännön järjestelyistä
 • pitää kokouksen pöytäkirjaa 

 • hallituksen kokouksen jälkeen 
huolehtii pöytäkirjan kirjoittamisesta, tarkastamisesta ja arkistoinnista puheenjohtajan kanssa yhdessä

Seuran jäsenkokoukset (kevät- ja syyskokous):

 • ennen yleistä kokousta koostaa yhteistyössä puheenjohtajan kanssa toimintakertomuksen ja –suunnitelman
 • huolehtii käytännön kokousjärjestelyistä (mm. kokoustilan varaus ja kokouksessa tarvittavista muista asiakirjoista)

Turvallisuusvastaava suunnittelee, kehittää ja ylläpitää seuran turvaohjeistusta yhdessä seuran hallituksen ja jaosvastaavien kanssa.

Vastaa seuran turvaohjeistuksesta kokonaisuutena:


 • kokoaa jaosvastaavien ja seuran muiden toimihenkilöiden tuottamat ohjeistukset seuran turvallisuusasiakirjaksi
 • auttaa turvallisuus- ja ensiapukoulutuksen järjestämisessä
 • ohjaa jaosvastaavia turvallisuusasioissa mm. seuran tapahtumia järjestettäessä
 • vastaa allasvahtien koulutuksesta ja allasvahtien pätevyyskirjanpidosta yhdessä hallivastaavan kanssa.

Uppopallovastaava suunnittelee ja kehittää seuran aikuisten uppopallotoimintaa yhteistyössä uppopallovalmentajien ja joukkuejohtajien sekä nuorten uppopallotoimintaa yhdessä nuorisovastaavan kanssa.

Koordinoi uppopallotoimintaa kokonaisuutena:

 • vastaa aikuisten uppopallotoiminnan toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
 • huolehtii aikuisten ja nuorten uppopallotoiminnassa tarvittavien varusteiden toimivuudesta ja turvallisuudesta

Huolehtii aikuisten ja nuorten uppopallotoiminnan tiedottamisesta:

 • sisältövastuu uppopallojaoksen nettisivuista ja uimahallin ilmoitustaulusta.

Vapepa-vastaava suunnittelee ja kehittää seuran vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa yhteistyössä seuran kouluttajien ja hallituksen kanssa.

 

 • Koordinoi seuran vapaaehtoista pelastuspalvelutoimintaa kokonaisuutena:
  • Laatii yhteistyössä toimintasuunnitelman ja talousarvion koulutustarpeista ja -kustannuksista
 • Vastaa seuran vapepa-toiminnassa käytettävien välineiden toimivuudesta ja turvallisuudesta yhdessä kalustovastaavan kanssa
 • Organisoi ja koordinoi seuran vapepa-toimintaan liittyvää koulutusta yhteistyössä koulutusvastaavan ja kouluttajien kanssa:
  • Toimii kurssin vastuukouluttajan tukena yksittäisten kurssien suunnittelussa ja järjestämisessä
  • Käy kurssin vastuukouluttajan kanssa läpi allastilajärjestelyt ja koulutuskalustoasiat
  • Käy kurssien vastuukouluttajien kanssa läpi turvallisuusasiat allas- ja avovesiharjoitusten osalta
 • Huolehtii vapepa-toiminnan jatkuvuuden edellytyksistä:
  • Esittää hallitukselle ehdotuksen koulutustarpeista
  • Huolehtii vapepa-koulutettujen jatkokoulutusmahdollisuuksista yhdessä koulutusvastaavan kanssa hyödyntäen Sukeltajaliiton järjestämää tai hyväksymää jatkokoulutusta
  • Osallistuu Riihimäen seudun vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhteistyöryhmään
  • Pyytää tarvittaessa tehtävissään neuvoja ja apua Sukeltajaliiton Vapepa-kouluttajilta.

Viestintävastaavan tehtävänä on:

 • ylläpitää ja kehittää seuran internet-sivuja ja some-kanavia
 • toimia Sporttisaitin pääkäyttäjänä
 • koostaa jäsentiedotteet yhdessä sihteerin ja jaosvastaavien kanssa
 • opastaa muita käyttäjiä verkkosivujen ylläpidossa
Siirry sivun alkuun