Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Säännöt

Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n säännöt

Voimassa 29.6.2021 alkaen

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Riihimäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Riihimäki. Yhdistyksestä käytetään lyhennettä RiUSuk ja nimityksiä sukellusseura, urheiluseura tai seura.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

2.1. Yhdistyksen tarkoituksena on

 • ylläpitää ja kehittää toimialueellaan yhdistyksen toiminnan piiriin kuuluvia lajeja. Näitä ovat nuorille tarkoitettu vesiliikunta, laitesukellus, uppopallo, vapaasukellus, räpyläuinti, sukelluskalastus ja vesipelastustoiminta.
 • edistää yhdistyksen toiminta-alueella asuvien ihmisten tietoisuutta yhdistyksen toimintaan kuuluvista lajeista.
 • olla urheiluseura, joka kasvattaa ruumiillisesti ja henkisesti vireitä kansalaisia.
 • edistää tietoutta suomalaisesta vesiluonnosta ja toimia vesiluonnon ja ympäristön vaalimiseksi sekä kestävän kehityksen toimintatapojen edistämiseksi.

2.2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää jäsenilleen toimintaansa kuuluvien lajien harjoituksia sekä kursseja, retkiä ja leirejä koti- ja ulkomailla.
 • järjestää tiedotus-, näyttely-, näytös-, ja kilpailutapahtumia.
 • tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia osallistua kilpailuihin ja sarjoihin.
 • edistää toimintaansa kuuluvien lajien tunnettavuutta kampanjoilla ja tapahtumilla.
 • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja eri viranomaisille ja muille yhteiskunnallisille toimijoille.
 • on yhteistoiminnassa järjestöjen, yhdistysten ja yritysten kanssa.

2.3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • järjestää urheilutapahtumia, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja talkoita.
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja vuokraa niitä jäsenistölle.
 • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia tarvittavin viranomaisluvin.
 • myy julkaisu- ja mainostilaa.
 • tekee sponsorointiyhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

3. Yhdistyksen jäsenyydet ja yhteistyökumppanit

Yhdistyksen jäsenkokous päättää kuulumisesta urheilu- ja muihin järjestöihin. Yhdistyksen hallitus päättää suhteista sponsoreihin ja muihin yhteistyökumppaneihin.

4. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Arvonimet ovat elinikäisiä.

4.1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa eronsa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos

 • jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta,
 • jäsen on lakia rikkoessaan vahingoittanut seuran mainetta,
 • jäsen on esiintynyt urheiluhengen vastaisesti,
 • jäsen on jättänyt täyttämättä velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä tai sen toiminnassa muutoin sitoutunut,
 • jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä,
 • jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Varsinainen kokous voi päättää myös erityisryhmien, kuten nuorten jäsenten poikkeavasta jäsenmaksusta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta.

6. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4–8 jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi, eli tammikuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus täydentää tarvittaessa yhdistyksen jäsenkokouksen tekemiä toimihenkilövalintoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen on kutsuttava kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta. Kokouksen esityslistalle tulevat asiat pitää olla hallituksen jäsenten käytettävissä viimeistään 5 päivää ennen kokousta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen hallituksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 2 viikkoa aikaisemmin, jotta asia voidaan sisällyttää hallituksen kokouskutsuun.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on saapuvilla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi tarvittaessa pitää etäkokouksia myös puhelimen tai muun viestintävälineen avulla, mikäli kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät etäkokouksen pitämisen. Etäkokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, tai siinä tehdyt päätökset on merkittävä tiedoksi seuraavan varsinaisen hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat

 • puheenjohtaja ja täysi-ikäinen hallituksen jäsen yhdessä,
 • tai 2 täysi-ikäistä hallituksen jäsentä yhdessä,
 • tai rahastonhoitaja yhdessä puheenjohtajan tai hallituksen täysi-ikäisen jäsenen kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 1 kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain 2 varsinaista kokousta. Kevätkokous järjestetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajankohdan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran verkkosivuilla, jäsentiedotteessa sekä seuran virallisella ilmoitustaululla olevalla ilmoituksella.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen voi osallistua sähköisesti tosiaikaisella etäyhteydellä, mikäli hallitus sen katsoo tarpeelliseksi. Ohjeet etäosallistumiseen on tällöin annettava kokouskutsussa. Hallitus päättää tapauskohtaisesti kokouksen etäosallistumisen ja siihen liittyvän etänä tapahtuvan äänestykseen osallistumisen teknisistä järjestelyistä.

Yhdistyksen, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9.1. Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen virkailijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös ja esitetään toiminnantarkastuskertomus.
 4. Vahvistetaan tilinpäätös, päätetään edellisen tilikauden mahdollisen ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille.
 5. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9.2. Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen virkailijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Päätetään urheilumuodoista, jotka kuuluvat yhdistyksen toimintaan seuraavana vuonna.
 4. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
 5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä kannattajajäsenmaksut seuraavalle vuodelle.
 6. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavalle vuodelle.
 7. Valitaan seuraavaksi vuodeksi yhdistykselle puheenjohtaja täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta.
 8. Valitaan seuraavaksi vuodeksi 4–8 hallituksen jäsentä.
 9. Valitaan seuraavan vuoden toimintaa tarkastamaan 2 toiminnantarkastajaa ja valitaan heille varahenkilöt.
 10. Valitaan yhdistyksen jaosvastaavat ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 11. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 2 peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

11. Saavutetut jäsenoikeudet

Ennen näiden sääntöjen voimaan astumista saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Siirry sivun alkuun